Överenskommelser

Fritt spel för juniorer
'Distriktets samtliga klubbar erbjuder under sommarlovsperioden 2022 (10/6 – 17/8) juniorer t.o.m. 17 år  (födda 2005 eller senare) som är medlemmar i distrikts klubbar fritt spel under lågfrekvent tid enligt regler för rabatterad vardagsgreenfee.
Tidbokning och registrering i GIT krävs.
Att spela på olika banor gynnar juniorernas spelutveckling och ökar annat greenfeespel genom medföljande vuxna.

Halv greenfee vid förbundstävlingar
När en klubb arrangerar tävlingar stängs anläggningen för medlemmarnas spel. Detta påverkar många klubbars vilja och möjligheter att åta sig de för golfidrotten så viktiga scratchtävlingarna –  såväl förbundstävlingar som andra.
Klubbarna i Uppland värnar golfen som tävlingsidrott och erbjuder därför halv greenfee till medlemmar i uppländska golfklubbar, vars hemmabana är avstängd för scratchtävling.
Tävlingarna ska ingå i UGFs tävlingsprogram och vara markerade med *.
Obs att distriktets seriespel ej ingår.
Samtliga klubbar inom UGF ingår i detta samarbete.

Rabatterad vardagsgreenfee
Deltagande i överenskommelsen bygger på frivillighet. En överenskommelse träffas mellan de klubbar som anmält att de vill vara med.
Rabatteringen ska gälla deltagande klubbars medlemmar under lågfrekvent tid. Varje klubb definierar själv vad man menar med lågfrekvent tid, men rabatteringen ska gälla minst 5 halvdagar i veckan och reduktionen ska vara 25 % på ordinarie greenfee. Rabatten ska gälla endast sådana medlemmar, som spelar på hemmabanan utan att erlägga greenfee, s.k. fullvärdiga medlemmar. Deltagande klubbar förbinder sig att registrera medlemskap i GIT på sådant sätt att medlemsstatus framgår vid bokning.

Med andra klubbar
Örbyhus Golfklubb 

Fullvärdigamedlemmar( ej greenfeemedlem) i respektive klubb spelar för halv ordinarie greenfee på den andres bana.
Gäller både vardag och helg.
Dessutom har respektive medlem möjlighet att spela alla tävlingar på den andres bana.
För detta betalar man 100 kr i tävlingsgreenfee samt ordinarie tävlingsavgift.

Johannesbergs Golfklubb
För Wattholmas fullvärdiga medlemmar (ej greenfeemedlem) gäller halv ord. greenfee på Johannesbergs Golf på onsdagar, hela dagen under säsongen.