Lokalaregler 2021

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler.

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).
1.     Out of bounds (Regel 18.2)
1. Out of bounds är markerat med vita pinnar. På hål 15 markerar stängsel mot hagen out of bounds.

2.     Pliktområden (Regel 17)
1. Pliktområden är markerade med röda eller gula pinar samt gula eller röda plattor.
2. Det röda pliktområdet på höger sida om hål 4 som bara är definierat på en sida är oändligt.

3.     Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
a) Bollen träffar kraftledning
En boll som träffar en upphöjd ledningstråd inom banans gräns och inte en ledningsstolpe eller upphöjd sammankoppling av kablar, ska spelas om utan plikt (se regel 14.6 för vad som ska göras).
b) Skydd av unga träd
1. Träd med stödpinne och/eller skyddsnät. Om en spelares boll ligger så till att trädet stör spelarens stans eller tänkta sving måste spelaren ta lättnad enligt regel 16.1f.
c) Gult pliktområde före green på hål 7
Om en spelare inte vet om spelarens boll är i pliktområdet före green på hål 7, får spelaren spela en provisorisk boll enligt Regel 18.3 som har ändrats på detta sätt:
När spelaren spelar den provisoriska bollen får spelaren välja lättnadsalternativet slag och distans (se Regel 17.1d(1)), lättnadsalternativet bakåt med flagglinjen, se Regel 17.1d(2). Efter att spelaren har spelat en provisorisk boll enligt denna regel får spelaren inte använda något ytterligare alternativ enligt Regel 17.1 med avseende på den ursprungliga bollen. För att avgöra när den provisoriska bollen blir spelarens boll i spel eller om den måste eller får överges gäller Regel 18.3c(2) och 18.3c(3) med undantag för att: 
**När den ursprungliga bollen hittas i pliktområde inom tre minuters söktid. Får spelaren välja att antingen: 
   »» Fortsätta att spela den ursprungliga bollen som den ligger i pliktområdet och i så fall får den provisoriska bollen inte spelas. Alla slag med den provisoriska bollen innan den övergavs (inklusive gjorda slag och varje pliktslag för spel enbart på den bollen) räknas inte eller   »» Fortsätta att spela den provisoriska bollen och då får inte den ursprungliga bollen spelas. 
**När den ursprungliga bollen inte hittas inom tre minuters söktid eller om det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområde blir den provisoriska bollen spelarens boll i spel. 

4.     Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
5. Grusfyllda dräneringssträngar.
 
b) Oflyttbara tillverkade föremål
1.  Grön-vita plattor (nybörjartee), avståndsmarkeringar samt röda och gula plattor som används som markering för pliktområde är oflyttbara hindrande föremål. Regel 16.1 är tillämplig.
2. Grus- och sandbelagda vägar, inklusive vägbank betraktas som oflyttbart tillverkat föremål. Regel 16.1 är tillämplig.

5.     Speltempo (Regel 5.6b (3)
En spelare, som har möjlighet att slå sitt planerade slag, har från det att han/hon bedöms ha kunnat komma fram till sin boll;
–      60 sekunder på sig att slå slaget om han/hon inte bedöms ha haft möjlighet att förbereda sitt slag
–      40 sekunder på sig att slå slaget om han/hon bedöms ha haft möjlighet att förbereda sitt slag.
En spelare har haft tid att förbereda sitt slag om det bedöms att han/hon borde ha kommit fram till sin boll medan;
a)  en spelare i samma grupp som ska slå sitt slag före spelaren, förbereder sitt slag, eller
b)  gruppen framför spelarens grupp är inom räckhåll för spelarens planerade slag.
 
En spelare som överskrider någon av tidsgränserna har brutit mot den lokala regeln.
 
  
Avståndsmarkeringar
Samtliga mått är till centrum green
 
200m            Vit platta i mitten av fairway
150m            Gul platta i mitten av fairway, svart/gula pinnar vid sidan av fairway
100m            Röd platta och kvast i mitten av fairway

Flaggplaceringar
Flaggans färg anger vart den är placerad på green.
 
Vit                 Bakre tredjedelen av green
 
Gul                Mittre tredjedelen av green
 
Röd              Främre tredjedelen av green
 

LOKALA BESTÄMMELSER

Nedslagsmärken ska repareras innan greenen lämnas.
Uppslagen torvs skall återplaceras.
Inga vagnar på tee eller foregreen.
Gå inte med vagn mellan green och greenbunker.
Kratta alltid bunkern.
Bunkerkrattor ska ligga i bunkern.
Banpersonal i arbete har alltid företräde på banan.
Ropa "fore" vid minsta risk.
Beträd ej frostiga greener.
Hund hålls kopplad på anläggningen.