Vårt huvudmål är att verka för en grundläggande tolerans gentemot andra människors personliga egenskaper, åsikter, tro och livsomständigheter. Vi har gemenskapen och det idrottsliga utövandet gemensamt, och behandlar alla efter samma grundinställning.

Handlingsplan mot mobbning:

Särskilt allvarligt är det när mobbning riktas mot särskilt utsatta och sårbara individer eller grupper. Att någon är särskilt utsatt innebär att någon personlig egenskap avviker mer eller mindre från flertalet andra individer i sammanhanget.
Exempel på tydliga och omtalade avvikelser av avvikande språk och/eller hudfärg, fysiska och psykiska handikapp, religiösa och ekonomiska minoritetsgrupper.

 Även nyligen inflyttade i byn, eller nya deltagare i en grupp, är att betrakta som en särskilt utsatt grupp av enbart den anledningen att de är nya i sammanhanget.
Att vara ovanligt duktig eller rik kan också orsaka trakasserier från andra, men även detta är att betrakta som mobbing,
Vi tar självklart avstånd från alla former av sexuella trakasserier.


Motverkande åtgärder:

 – Föreningen anordnar minst en gång om året en särskild träff för alla ledare/tränare m fl där problemet diskuteras och idéer om hur de skall bemötas läggs fram. Syftet med dessa träffar är att uppöva förmågan och minska rädslan för att prata om saker som kan kännas besvärande, pinsamma och väldigt personliga.

 – Ledare/tränare har som uppgift, förutom den idrottsliga delen, att göra klart vilka umgängesregler som gäller vid deltagande i föreningens aktiviteter och bör ha förmågan att våga ta upp samtal om mobbning i sin grupp. Detta bör göras i ett tidigt skede, så snart tendenser till mobbning visar sig.