Kallelse till Vårårsmöte

Vårmötet äger rum den 24 april 2023, kl 19.00 i klubbhuset.
Förutom den sedvanliga agendan kommer vi också att behandla ett förslag från styrelsen gällande nya mallstadgar framtagna av Svenska Golfförbundet.

Anmäl ditt deltagande till info@wattholmagk.se senast den 19 april så vi kan förbereda fika.

Dagordning vårmöte:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
 6. A) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  B) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av över- respektive underskott i enlighet med balansräkningen
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  Styrelsens förslag på att anta SGFs nya normalstadgar för Golfklubb utan driftbolag. Dessa kommer att finnas tillgänglig tillsammans med övriga handlingar senast den 17/4
 11. Övriga frågor (information och diskussion)